Ishan Shivanand Meditation Camp

Ishan Shivanand Meditation Camp

Ambaji USA Shree Shakti Mandir

1450 Huie Rd.

Lake City, GA 30260

Hosted By: Ishan Shivanand

Phone : 404-987-0475

Email : shivyogatlanta@gmail.com

Website : www.tinyurl.com/IshanJiAtlanta

16 November, 2019

9:00 AM

Ishan Shivanand Meditation Camp

Ishan Shivanand Meditation Camp in Lake City, GA

Ambaji USA Shree Shakti Mandir

1450 Huie Rd. Lake City, GA 30260

Ishan Shivanand